Традициите не се забравят

Автор: Мариана ЧЕПРАЗОВА
Статия във вестник "Роден край"

Християнският празник Гергьовден за българите не е просто християнски, той отдавна е придобил по-широко значение. За жителите на с. Твърдица (Тараклийско, Молдова) празникът Гергьовден е едно символично еди­нение на селяните. Тази дата, дори ако не съвпада с почивен ден, все пак се отбелязва, и ръководството на селското стопанство на Твърдица обявява 6 май като почивен ден.

На Гергьовден около 10-11 часа сутринта местният отец Георгий заедно с хористите от църквата и целия твърди-чански народ се упътват към чешмата, която се намира извън селото. Свещенослужи­телят носи светена вода и със специално изработена мет-личка от босилек от църквата до чешмата освещава всичко, което му се среща по пътя. Твърдичаните в този ден из­лизат навън със децата си. Пътят от църквата до чешма­та не е малък, но празнично настроените селяни не се оп­лакват от умора и радостно продължават шествието след свещенослужителите. Вече до чешмата свещеникът освеща­ва водата в извора, иконата и всички присъстващи. Хората запалват свещички, молят се и се умиват. Вземат си свете­на вода и за вкъщи, където после освещават стаите и до­битъка, за да изгонят нечис­тата сила и всички болести.

Самата чешма не е обикно­вена, тя също е наречена на името на Свети Георги. Там има параклис с икони и вода­та в чешмата се счита за леко­вита и свята. По традиция, всяка млада чета по време на своята сватба трябва да иде до чешмата заедно с родите­лите и поканените гости, за да се умие със светена вода и да изиграе не едно хоро до славната чешмичка. Твърди­чаните вярват, че това ще доп­ринесе здраве и щастие на младото семейство.

След като нужните обреди са извършени, попът се връща в църквата да продължи свещенодействия­та си. А самите твърдичани остават до чешмата, където започват масовите празненства. В този ден пристигат много хора и от други села.

За твърдичаните Гергьов­ден е втори по значение хри­стиянски празник след Велик­ден. Чешмата заема особено място в техния живот. В този ден огромната поляна до чеш­мата е обкръжена с превозни магазинчета, които предлагат на хората всевъзможни слад­киши, закуски и напитки. Са­мите твърдичани също взе­мат със себе си гощавки и устройват пикници направо на земята. До чешмата бързо се установява сцена, тъй като този празник не преминава без концерти. Местните са­модейни колективи, певци и танцьори, известни далеко зад пределите на Молдова, радват публиката и българс­кото игриво сърце. Разбира се, нито един български праз­ник не преминава без спорт­ни мероприятия, сред които е традиционната борба и над-преварвания на каруци. Вият се хора и се лее българска песен до късна вечер, слави се Свети Георги!

Няма коментари: